Co znamená pojem globální občanství?

V různých zemích znají a používají učitelé ve své praxi rozličná souhrnná pojmenování pro tematické oblasti, kterým se věnuje tato metodická příručka – občanská výchova, globální rozvojové vzdělávání, globální dimenze apod.

V České republice může být globální rozvojové vzdělávání (GRV) začleňováno do všech vzdělávacích předmětů, je totiž součástí průřezového tématu Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech. Nejvíc se však tato oblast vzdělávání zabydlela v předmětu Občanská výchova. Učitelům GRV umožňuje připravit žáky na výzvy, které je čekají v životě v rychle měnícím se světě, zvyšovat jejich povědomí o globálních tématech a propojenosti světa, podnítit zájem pro aktuální společenská témata (Globální rozvojové vzdělávání – Proč je důležité pro českou společnost a udržitelný rozvoj, FORS, 2015).

Globální rozvojové vzdělávání vede žáky k tomu, aby se stali aktivními občany, ochotnými i schopnými přispívat k rozvoji spravedlivé a udržitelné společnosti na lokální i globální úrovni. Podporuje rozvoj takových dovedností, které dětem a mladým lidem umožní zapojit se do komunitního života, naučí je kriticky přemýšlet o okolním světě a chápat souvislosti, odmítat diskriminaci, předsudky a stereotypy. Zkrátka přistupovat ke všem lidským bytostem s respektem a jako k sobě rovným. Základem všech těchto dovedností jsou hodnoty a postoje, které děti a mladí lidé zastávají.

 

„Termín občanství odráží filozofii aktivního přístupu a uvědomění, jak naším jednáním (pozitivně i negativně) ovlivňujeme životy jiných“.

 

Globálním občanem je ten, kdo:

(Upraveno z publikace Education for Global Citizenship: A guide for schools, © Oxfam GB 2015.)

 

Postoje a hodnoty pro globální občanství:

(Upraveno z publikace Education for Global Citizenship in Classroom: A guide for teachers, © Oxfam GB 2015.)